VEDTÆGTER FOR AARHUS BEACHVOLLEY CLUB

1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Aarhus Beachvolley Club (forkortet ABC). Hjemsted er Aarhus Kommune.

2 Foreningens formål

ABC gør det muligt at spille og træne beachvolley i et idrætsfællesskab med demokratiske og almennyttige principper.

ABC udbreder kendskab til og erfaring med beachvolley på både bredde- og eliteniveau.

3 Medlemskab af organisationer

ABC er medlem af Volleyball Danmark og DGI. Bestyrelsen beslutter øvrige medlemskaber.

4 Optagelse af medlemmer

Enhver, som aktivt tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent, kan optages som medlem.

5 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for året på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan fastsætte medlemskabers varighed til mellem 3-12 måneder og reducere kontingentet for udvalgte grupper.

6 Udmeldelse og eksklusion

Et medlem betragtes automatisk som udmeldt, hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. En sådan beslutning kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som vedtægterne bestemmer, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden 1. maj, og den indkaldes 3-6 uger forinden dagen på en effektiv måde via foreningens primære medlemsmedie(r).

Bestyrelsen kan beslutte at afvikle generalforsamlingen helt eller delvist digitalt.

Indkaldelsen indeholder en foreløbig dagsorden.

Forslag til generalforsamlingen meddeles bestyrelsen senest 14 dage før mødet og skal fremgå af den endelige dagsorden senest 7 dage før mødet.

Enhver, der har været medlem siden sidste generalforsamling, har stemmeret og kun ved personlig deltagelse.

8 Dagsorden for ordinær generalforsamling

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Gennemgang og godkendelse af årsregnskab.
  • Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  • Gennemgang af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent for året.
  • Valg af bestyrelsen jf. § 11.
  • Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen.
  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt.

9 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 15 og § 16.

Dirigenten godkender, at vedtægterne er overholdt, og at medlemmerne på rimelig vis kan deltage og stemme, uanset om mødet foregår fysisk eller digitalt.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Fire medlemmer kan dog kræve, at en afstemning eller valg af bestyrelse sker anonymt.

Der skrives referat af generalforsamlingens beslutninger, og hvad dirigenten i øvrigt bestemmer.

10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes hvis 1/4 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

Enhver, der er medlem på indkaldelsestidspunktet, har stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling.

11 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens ledelse og repræsenterer foreningen.

Ethvert medlem over 18 år kan vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 3-7 medlemmer.

Bestyrelsen bliver valgt på den ordinære generalforsamling og vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 2-5 medlemmer er på valg i ulige år, og kassereren og 2-5 medlemmer er på valg i lige år.

Bestyrelsen fordeler selv øvrige poster og ansvarsområder mellem sig efter hver generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter reglerne for sit arbejde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de valgte medlemmer tiltræder en beslutning, og enten formanden eller næstformanden er iblandt disse jf. dog § 6. Ved stemmelighed afgør formandens stemme resultatet.

12 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden.

Bestyrelsesmedlemmerne tegner og forpligtiger foreningen indenfor deres ansvarsområder i mindre betydelige anliggender af uvæsentlig økonomisk værdi, som bestyrelsen fastlægger.

I anliggender der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt øvrige låneaftaler, tegnes foreningen af formanden og kassereren i forening. Beslutningskompetencen om disse anliggender ligger hos bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for ABC. Foreningen hæfter således med egen formue og ejendom.

13 Regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra d. 01.01 til d. 31.12.

Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning, så det kan udleveres ved henvendelse til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

14 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant jf. § 8.

Revisoren gennemgår årsregnskabet og påser, at beholdningen er til stede og kan til enhver tid få adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Regnskabet forsynes med påtegning.

15 Vedtægtsændringer

Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

16 Foreningens opløsning

Beslutning om at opløse foreningen skal tages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med det for øje.

Mindst 1/2 af medlemmerne skal være tilstede, og 3/4 af de fremmødte skal stemme for opløsningen.

Er der færre tilstede, kan disse med 3/4 flertal få indkaldt til endnu en generalforsamling, hvor de fremmødte, uanset antallet, kan opløse foreningen med 3/4 flertal.

Opløses foreningen skal generalforsamlingen beslutte, hvem der overtager foreningens formue og ejendom. Det skal være en eller flere demokratiske, almennyttige foreninger, der helt eller delvist deler formålet i § 2.

—-

Historik

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling, Århus d. 17.06.93

Revideret d. 20.09.94

Revideret d. 24.04.96 (indmeldelse i Aarhus 1900)

Revideret d. 06.03.01

Revideret d. 06.03.02

Revideret d. 02.02.10

Revideret d. 26.02.15 (udmeldelse af Aarhus 1900)

Revideret d. 10.04.16

Revideret d. 20.02.19

Revideret d. 10.02.21