Loading...
Vedtægter2016-11-29T13:17:24+00:00

VEDTÆGTER FOR AARHUS BEACHVOLLEY CLUB

Senest revideret d. 10. marts 2016

§1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Aarhus Beachvolley Club (forkortet ABC).

Dens hjemsted er Århus kommune.

§2 Foreningens formål. ABC’s formål er, at give unge i Århus og omegn mulighed for at spille beachvolley, og at udbrede kendskabet til beachvolley, både på bredde og elite niveau.

§3 Medlemskab af organisation. ABC er medlem af Dansk Volleyball Forbund og DGI.

§4 Optagelse af medlemmer. Som medlem optages alle uanset alder.

§5 Kontingent. Foreningens kontingent fastsættes for indeværende år på den ordinære generalforsamling og opkræves helårsvis. Medlemskabet gælder fra betalingsdagen og frem til d. 1. maj det efterfølgende år. Bestyrelsen kan efter ansøgning indstille til ændret kontingent for en gruppe medlemmer.

§6 Udmeldelse – Eksklusion. Et medlem betragtes automatisk som udmeldt, hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. En sådan beslutning kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

§7 Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år, indkaldes med mindst 3 ugers varsel på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen indeholder en foreløbig dagsorden. Generalforsamlingen afholdes inden 1. maj. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages på en endelig dagsorden. Den endelige dagsorden lægges på hjemmesiden fra 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer, der har været medlem de seneste 6 måneder, har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§8 Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget for kommende år 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsen jf. § 11.

7. Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 9. Eventuelt.

§9 Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 15 og § 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra 4 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/4 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

Alle, der er medlem på indkaldelsestidspunktet, har stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling.

§11 Bestyrelse. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 3-6 medlemmer. Bestyrelsen bliver valgt på den ordinære generalforsamling og vælges for 2 år ad gangen således at:

Formand samt 2-4 medlemmer er på valg i ulige år. Næstformand og kasserer samt 2-4 medlemmer er på valg i lige år.

I tilfælde af, at formanden, næstformanden eller kassereren fratræder deres post mellem 2 ordinære generalforsamlinger kan bestyrelsen konstituere sig selv. Dog således, at ingen kan afsættes fra poster, hvortil de er valgt på generalforsamlingen.

Alle medlemmer over 18 år kan stille op til valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, der iblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog §6. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 12 Tegningsret. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassererne i forening. ABC hæfter kun for sine forpligtelser, med ABCs til en hver tid hørende formue. Der påhviler ikke ABCs medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 13 Regnskab. Foreningens regnskabsår løber fra d. 01. 01 til d. 31.12. Driftsregnskabet for det foregående år og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskabet og status kan fås ved henvendelse til bestyrelsen fra 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 14 Revision. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant jf. § 8. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Regnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændringer. Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16 Foreningens opløsning. Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde DVBF.

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling, Århus d. 17.06.93.

Senest revideret d. 10.04.2016

Revideret d. 20.09.94.

Revideret d. 24.04.96 ved indmeldelsen i Aarhus 1900.

Revideret d. 06.03.01

Revideret d. 06.03.02

Revideret d. 02.02.10

Revideret d. 26.02.15 efter udmeldelsen af Aarhus 1900

Revideret d. 10.04.16